КАРАСАРТОВА ЧЫНАРКУЛ ЖУМАШОВНА

КАРАСАРТОВА ЧЫНАРКУЛ ЖУМАШОВНА


Ф.И.О.КАРАСАРТОВА ЧЫНАРКУЛ ЖУМАШОВНА
Диссертационный советИ.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ Д.07.16.528
ТемаИСЛАМ ДИНИ КЫРГЫЗСТАНДЫН СОЦИАЛДЫК ЖАНА ЭТНОСАЯСИЙ ПРОЦЕССТЕРИНДЕ (1985-2014-жж.)
Ученый степеньТарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительКурбанова Н.У
Ученый степень руководителяТарых илимдеринин доктору,
Учредители
Дата2016-06-27 00:00:00
Диссертация