КАЛМАМАТОВА Замира Абдырахмановна

КАЛМАМАТОВА Замира Абдырахмановна


Ф.И.О.КАЛМАМАТОВА Замира Абдырахмановна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ ФИЛОСОФИЯ ЖАНА САЯСИЙ-УКУКТУК ИЗИЛДӨӨЛӨР ИНСТИТУТУ Б. ЕЛЬЦИН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ-РОССИЯЛЫК СЛАВЯН УНИВЕРСИТЕТИ Диссертациялык кеңеш Д 09.14.003
ТемаААЛАМДАШУУ ШАРТТАРЫНДА КЫРГЫЗДАРДЫН ЭТНОМАДАНИЯТЫНДАГЫ МАРГИНАЛДУУЛУК ФЕНОМЕНИ
Ученый степеньФилософия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Д И С С Е Р Т А Ц И Я
Научный руководительҮТҮРОВ К. Ү.
Ученый степень руководителяфилософия илимдеринин доктору
Учредители
Дата2014-12-04 00:00:00
Диссертация