КАЛЧЕКЕЕВ КУБАНЫЧБЕК БЕКБОЛОТОВИЧ

КАЛЧЕКЕЕВ КУБАНЫЧБЕК БЕКБОЛОТОВИЧ


Ф.И.О.КАЛЧЕКЕЕВ КУБАНЫЧБЕК БЕКБОЛОТОВИЧ
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Д.10.16.525 Диссертациялык кеңеш
Тема“МАНАС” ЭПОПЕЯСЫНДАГЫ СЮЖЕТТИН КӨРӨҢГӨЛҮҮ САЛТЫ ЖАНА АНЫН ИЙКЕМДҮҮ УЛАНЫП ӨНҮГҮҮСҮ
Ученый степеньФилология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительР.З.Кыдырбаева
Ученый степень руководителяКРУИАнын мүчө- корреспонденти,ф.и.д.,
Учредители
Дата2017-09-18 00:00:00
Диссертация