Качкынбай кызы Айгүл

Качкынбай кызы Айгүл


Ф.И.О.Качкынбай кызы Айгүл
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ
Тема“Ч.АЙТМАТОВДУН ПУБЛИЦИСТИКАСЫНДАГЫ СҮРӨТКЕР ЖАНА ДООР МАСЕЛЕСИ”
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительАкматалиев Абдылдажан Амантурович
Ученый степень руководителяФилология илимдеринин доктору, академик
Учредители
Дата2017-12-28 00:00:00
Диссертация