КАЧИЕВА АПАЛ ЕШЕМБЕКОВНА

КАЧИЕВА АПАЛ ЕШЕМБЕКОВНА


Ф.И.О.КАЧИЕВА АПАЛ ЕШЕМБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ
ТемаАЗЫРКЫ МЕКТЕП ШАРТЫНДА КЛАСС ЖЕТЕКЧИНИН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮН ӨНҮКТҮРҮҮ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительМамбетакунов Эсенбек
Ученый степень руководителяКР УИнын мүчө-корреспонденти, КББАнын академиги, педагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2018-07-08 00:00:00
Диссертация