ДУЙШЕНБИЕВА ДАМИРА АСКЕРБЕКОВНА

ДУЙШЕНБИЕВА ДАМИРА АСКЕРБЕКОВНА


Ф.И.О.ДУЙШЕНБИЕВА ДАМИРА АСКЕРБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ЭЛ АРАЛЫК БАШКАРУУ УКУК КАРЖЫ ЖАНА БИЗНЕС АКАДЕМИЯСЫ
ТемаТҮРК ЭЛДЕРИНИН АДАБИЙ МУРАСТАРЫН МЕКТЕПТЕ ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган Д И С С Е Р Т А Ц И Я
Научный руководительТурдугулов А.Т.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин кандидаты, филология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2016-11-16 00:00:00
Диссертация