ЧЫЙБЫЛОВА БУРУЛ АСЕКОВНА

ЧЫЙБЫЛОВА БУРУЛ АСЕКОВНА


Ф.И.О.ЧЫЙБЫЛОВА БУРУЛ АСЕКОВНА
Диссертационный советК. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаКАКЕН АЛАМАЗБЕКОВДУН ПОЭЗИЯСЫ: УЛУТТУК БАШАТ ЖАНА ЖАҢЫЧЫЛДЫК МАСЕЛЕЛЕРИ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган д и с с е р т а ц и я
Научный руководительСанарбек Карымшаков
Ученый степень руководителяф.и.к., проф. м.а.
Учредители
Дата2017-12-13 00:00:00
Диссертация