БИЙГЕЛДИЕВА КУНДУЗ АБДЫГУЛОВНА

БИЙГЕЛДИЕВА КУНДУЗ АБДЫГУЛОВНА


Ф.И.О.БИЙГЕЛДИЕВА КУНДУЗ АБДЫГУЛОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТИРЛИГИ К.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Д 10.17.547 диссертациялык кеңеши
ТемаКЫРГЫЗ ЖАНА КЫТАЙ ТИЛДЕРИНДЕ СҮЙЛӨӨ АДЕБИНИН ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительМаразыков Т.С.
Ученый степень руководителяф.и.д., профессор
Учредители
Дата2017-12-18 00:00:00
Диссертация