БАЗАРБАЕВА ГУЛЬБАРЧЫН ДОЛОНБАЕВНА

БАЗАРБАЕВА ГУЛЬБАРЧЫН ДОЛОНБАЕВНА


Ф.И.О.БАЗАРБАЕВА ГУЛЬБАРЧЫН ДОЛОНБАЕВНА
Диссертационный советКыргыз Республикасынын билим жана илим министрлиги КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫНЫН Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Н.ИСАНОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК КУРУЛУШ, ТРАНСПОРТ ЖАНА АРХИТЕКТУРА УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаКЫРГЫЗ ЖАНА АНГЛИС ТИЛДЕРИНДЕГИ НЕОЛОГИЗМДЕР (Публицистикалык материалдардын негизинде)
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертация
Научный руководительК.Т.Токтоналиев
Ученый степень руководителяфилология илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2018-02-13 00:00:00
Диссертация