Байсубанов Учкун Карыбекович

Байсубанов Учкун Карыбекович


Ф.И.О.Байсубанов Учкун Карыбекович
Диссертационный советКыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясы Философия жана саясий – укуктук изилдөө институту Кыргыз-Түрк «Манас» университети
ТемаКЫРГЫЗСТАНДА ЭПИСТЕМОЛОГИЯЛЫК ПРОБЛЕМАЛАРДЫН ИЗИЛДЕНИШИ: ТАРЫХЫЙ-ЛОГИКАЛЫК АНАЛИЗ
Ученый степеньФилософия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алууга талаптанып жазылган диссертация
Научный руководительО. А. Тогусаков
Ученый степень руководителяКР УИАнын мүчө-корреспонденти, философия илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2018-03-14 00:00:00
Диссертация