АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНА

АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНА


Ф.И.О.АСАНБЕКОВА ДАМИРА ДАЙЫРБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ КЫРГЫЗ БИЛИМ БЕРҮҮ АКАДЕМИЯСЫ И. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ С.НААМАТОВ АТЫНДАГЫ НАРЫН МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ Д.13.16.526. диссертациялык кеңеши
ТемаБОЛОЧОКТОГУ ФИЗИКА МУГАЛИМДЕРИНИН ЭМОЦИОНАЛДЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН КАЛЫПТАНДЫРУУНУН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительСияев Т.М.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2018-02-10 00:00:00
Диссертация