Загрузка...

Алиева Чынара Мукашовна

Алиева Чынара Мукашовна


Ф.И.О.Алиева Чынара Мукашовна
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаЭКОНОМИКАЛЫК КОЛЛЕДЖДЕРДИН СТУДЕНТТЕРИНИН МАТЕМАТИКАЛЫК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮГҮН ИШКЕР ОЮНДАРДЫ ПАЙДАЛАНУУ МЕНЕН КАЛЫПТАНДЫРУУ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган ДИССЕРТАЦИЯ
Научный руководительТорогельдиева К.М.
Ученый степень руководителяпедагогика илимдеринин доктору, профессор
Учредители
Дата2017-12-19 00:00:00
Диссертация