АКМАТБЕКОВА ЖАНАРА АДЫЛБЕКОВНА

АКМАТБЕКОВА ЖАНАРА АДЫЛБЕКОВНА


Ф.И.О.АКМАТБЕКОВА ЖАНАРА АДЫЛБЕКОВНА
Диссертационный советКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН БИЛИМ БЕРΥΥ ЖАНА ИЛИМ МИНИСТРЛИГИ К. КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ
ТемаКЫРГЫЗСТАНДЫН МАССАЛЫК МААЛЫМАТ КАРАЖАТТАРЫНЫН ϴНΥГΥΥ ТЕНДЕНЦИЯСЫ (1991-2014-жж.)
Ученый степеньФилология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациялык иш
Научный руководительБакашова Жылдыз Кемеловна
Ученый степень руководителяФилология илимдеринин доктору, доцент
Учредители
Дата2016-12-19 00:00:00
Диссертация