ЗИЯ АРПАЛЫ

ЗИЯ АРПАЛЫ


Ф.И.О.ЗИЯ АРПАЛЫ
ТемаКОММЕРЦИЯЛЫК БАНКТАРДЫН ДҮЙНӨЛҮК ФИНАНСЫЛЫК КААТЧЫЛЫКТАРДАГЫ РОЛУ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет08.00.10
Содержание