ЫСМАИЛОВА РАЙКАН АПЖАПАРОВНА

ЫСМАИЛОВА РАЙКАН АПЖАПАРОВНА


Ф.И.О.
Диссертациялык иш 2016-жылдын 02-ноябрында саат 1200 дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту, К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети жана Кыргыз-Түрк «Манас»  университетинин алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык) диссертацияларды жана культурология боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо боюнча Д.09.16.534 Диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а.

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасында таанышууга болот (720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а).Автореферат 2016 -жылдын «____»_____________ таркатылды.


Диссертациялык кеңештин


окумуштуу катчысы, философия

илимдеринин кандидаты, у.и.к.                                           Акматова Н. С.

ТемаАНГЛИС ТИЛИ ААЛАМДАШУУ ШАРТЫНДА: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет09.00.11
Содержание