Толобаева Элида Анарбековна

Толобаева Элида Анарбековна


Ф.И.О.Толобаева Элида Анарбековна
ТемаТарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган диссертациянын
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ. АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ ЖУСУП БАЛАСАГЫН АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИ Д 07.20.624 ДИССЕРТАЦИЯЛЫК КЕҢЕШ
Содержание