ТОКОЕВА ГҮЛДАНА САМИДИНОВНА

ТОКОЕВА ГҮЛДАНА САМИДИНОВНА


Ф.И.О.
Диссертациялык иш 2015-жылдын “23” октябрында  саат 12.00де Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту менен Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россиялык Славян университетинин алдындагы философия илимдеринин доктору (кандидаты) жана культурология илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын коргоо боюнча түзүлгөн  Д. 09.14.003 Диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а.         Диссертация менен КРнын Улуттук Илимдер Академиясынын Борбордук илимий китепканасынан таанышууга болот (Дареги: 720071, Бишкек ш., Чүй пр., 265-а, БИК).


Автореферат 2015-жылдын  “____”  сентябрында таркатылды.


Диссертациялык кеңештин

окумуштуу катчысынын м.а.,

философия илимдеринин доктору,

профессор                                                                  Э.С.Орозалиев

ТемаКЫРГЫЗДАРДЫН ФИЛОСОФИЯЛЫК ОЙ ЖҮГҮРТҮҮСҮНДӨГҮ АДАМ МАСЕЛЕСИ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет09.00.03
Содержание