ТӨЛӨКОВА ЭЛМИРА ТУРДУБАЕВНА

ТӨЛӨКОВА ЭЛМИРА ТУРДУБАЕВНА


Ф.И.О.ТӨЛӨКОВА ЭЛМИРА ТУРДУБАЕВНА
ТемаКЫРГЫЗ ТИЛИНДЕГИ «БАЛА» КОНЦЕПТИ (лингвомаданият таануу илиминин аспектиси боюнча)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советИ.АРАБАЕВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТИ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ Ч.АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ ТИЛ ЖАНА АДАБИЯТ ИНСТИТУТУ Д. 10.11.028
Содержание