Сыдыкбаева Мира Медеркуловна

Сыдыкбаева Мира Медеркуловна


Ф.И.О.Сыдыкбаева Мира Медеркуловна
ТемаАдам жана коом маселесинин азыркы кыргыз романдарында кркм интерпретацияланышы (XX кылымдын 80–90-жылдары)
Ссылка на автореферат
Диссертационный советК.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ БИШКЕК ГУМАНИТАРДЫК УНИВЕРСИТЕТИ Кыргыз республикасынын улуттук илимдер академиясынын манастаануу жана кёркём маданияттын улуттук борбору Ведомстволор аралык диссертациялык кеъеш Д.10.09.395
Содержание