РЫСКУЛОВА ГЩЛЖАМАЛ УМЕТКУЛОВНА

РЫСКУЛОВА ГЩЛЖАМАЛ УМЕТКУЛОВНА


Ф.И.О.РЫСКУЛОВА ГЩЛЖАМАЛ УМЕТКУЛОВНА
Тема“МАНАС” ЭПОСУНДА СЕЗИМДИН ЖАНА КЕБЕТЕ-КЕШПИРДИН ТУЮНДУРУЛУШУ (ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫК АСПЕКТИДЕ)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание