МОЛГАЖДАРОВ ҚАСИЕТ КАКЕНҰЛЫ

МОЛГАЖДАРОВ ҚАСИЕТ КАКЕНҰЛЫ


Ф.И.О.МОЛГАЖДАРОВ ҚАСИЕТ КАКЕНҰЛЫ
Темаүрк тилдериндеги көмөкчү сөздөрдүн калыптанышы жана өнүгүшү (байыркы, орто, азыркы түрк тилдеринин материалдарынын негизинде)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.06
Содержание