Мапаева Нуржамал Абдиллажановна

Мапаева Нуржамал Абдиллажановна


Ф.И.О.Мапаева Нуржамал Абдиллажановна
ТемаПублицистикалык стилдеги тексттердин семантика-структуралык өзгөчөлүктөрү
(гезиттик кабар түрүндөгү кыска тексттердин мисалында)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.01
Содержание