Кадырманбетова Айнура Күмөновна

Кадырманбетова Айнура Күмөновна


Ф.И.О.Кадырманбетова Айнура Күмөновна
Тема50–80-жылдардагы кыргыз прозасындагы салттуу жана жаңычыл адабий-эстетикалык парадигмалар
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.01.01
Содержание