Асылбекова Аида Турусбековна

Асылбекова Аида Турусбековна


Ф.И.О.Асылбекова Аида Турусбековна
ТемаА. Осмоновдун поэзиясынын англис тилиндеги котормосуна лингвопоэтикалык анализ (У. Мейдин котормолорунун негизинде)
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.20
Содержание