АСАНОВ ЖАНЫШ КАНАТОВИЧ

АСАНОВ ЖАНЫШ КАНАТОВИЧ


Ф.И.О.
Диссертациялык иш 2015 -жылдын «25» декабрында саат 12.00. дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр Институтунун жана Б.Ельцин атындагы Кыргыз-Россиялык (Славян) университетинин  алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык) жана маданият таануу боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн түзүлгөн Д.09.14.003 Диссертациялык кеңештин жыйынында корголот. Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а.

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасында таанышууга болот (720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а).

     

Автореферат 2015 -жылдын _________жөнөтүлдү.


Диссертациялык кеңештин

окумуштуу катчысы, философия

илимдеринин доктору                                                   Стамова Р.Д.              

ТемаКЫРГЫЗ ЭЛИНИН КААДА-САЛТТАРЫНЫН ТАРЫХЫЙ-ФИЛОСОФИЯЛЫК МАЁЫЗЫ
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет09.00.03
Содержание