Айдаралиева Айнура Сабыровна

Айдаралиева Айнура Сабыровна


Ф.И.О.Айдаралиева Айнура Сабыровна
ТемаАнглис тилиндеги “предлог + what + багынынкы сүйлөм” синтаксистик конструкциясынын структуралык -функционалдык өзгөчөлүктөрү жана анын кыргыз тилиндеги шайкештиги
Ссылка на автореферат
Диссертационный совет10.02.20
Содержание