Реестр тем диссертационных работ

Search
Generic filters

Тема Ф.И.О. На соискание Организация Дата утверждения, переутверждения Ф.И.О. науч. руков. Специальность
Региондун экономикасына чет элдик инвестицияларды тартуу: экономикалык механизмдери жана технологиясы Пазылова Асель Суюмбаевна Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., профессор Омурзаков Сатыбалды Ашимович 08.00.05
Стратегия роста перспективных отраслей и влияние на экономику регионов Кочконбаева Каныкей Замирбековна Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., профессор Кантороева Гулзат Кантороевна 08.00.05
Модернизация валютной политики Кыргызской Республики с перспективой вхождения в единую валютную зону ЕАЭС Касымбаева Сабира Алишеровна Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., доцент Маткеримова Анаркан Маткасымовна 08.00.05
Государственное регулирование аграрного сектора экономики Кыргызской Республики в условиях интеграционных процессов Болуш Айжамал Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., профессор Омурзаков Сатыбалды Ашимович 08.00.05
ЕАЭС шартында Кыргыз Республикасынын чакан жана орто бизнес тарабынан өндүрүлгөн продукциянын сатуу көйгөйлөрү Ахмедов Нурали Аскаралиевич Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., доцент Маткеримова Анаркан Маткасымовна 08.00.05
Состояние камнеобрабатывающей промышленности южного региона Кыргызской Республики и перспективы их развития (на примере добычи и поставки строительных камней на юге республики) Ашырбеков Сапарбек Расулбекович Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., профессор Омурзаков Сатыбалды Ашимович 08.00.05
Кыргызстандагы зыярат туризминин приоритеттүүлүгүжана учурдагы абалы Атагозуев Жоомарт Мамажакыпович Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., доцент Маткеримова Анаркан Маткасымовна 08.00.05
Кыргызстан аймактарынын өнүгүүсүндө туризм стратегиясынын ролу Абдихалилова Рабы Маматкасымовна Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., профессор Кантороева Гулзат Кантороевна 08.00.05
Обеспечение устойчивых тенденций развития региональной экономики в современных условиях Абдыкалыков Манас Акматалиевич Кандидат экономичес­ких наук Международный университет имени К.Ш.Токтомаматова 20.10.2020
Д.э.н., профессор Омурзаков Сатыбалды Ашимович 08.00.05
Кыргыз Республикасынын Ош облусундагы майыптарды калыбына келтирүүнү өркүндөтүүдөгү медициналык жана социалдык аспектилер (изменение шифра научной специальности и кыргызская редакция темы диссертации) Шериева Нурийла Жапаровна Кандидата медицинских наук Ошский государственный университет 02.12.2019
д.м.н., проф. Шамшиев А.А. (14.02.03) вместо д.м.н., проф. Маматова С.М., давшего согласие на замену научного руководителя 14.02.03
Кыргыз Республикасынын жылкы чарбасынын ишканаларынын ишкердуулугун башкаруунун экономикалык уюштуруу шарттары Жороева Айнура Маматовна Кандидат экономических наук МУ им. К.Ш. Токтомаматова 05.10.2020
Д.э.н., профессор Кантороева Гулзат Кантороевана 08.00.05
Закономерности формирования селевых потоков (на примере Северного Тянь Шаня) Загинаев Виталий Викторович д.т.н ИВПиГЭ НАН КР 15.12.2017
д.т.н., академик Маматканов Д.М. 25.00.27
Кыргыз искусствосунун дүйнө таанымдагы ролу: философиялык анализ (назначение нового научного консультанта) Курбанбаев Кылычбек Азимович Доктора философских наук Ошский государственный университет 17.06.2019
Доктор философских наук, профессор Козуева Э.Ш. (09.00.11) вместо д.филос. н., проф. Жумагулова М.Ж. – в связи с его смертью. 09.00.11
Англис жана кыргыз тилдериндеги этиштик сөз айкаштары (кыймыл этиштеринин мисалында) (частичные изменения) Тургунбаева Бактыгуль Жээнмырзаевна Кандидата филологических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
кандидат филологических наук, доцент Калыгулова С.Ш. (10.02.20) (Есть разрешение ВАК КР). 10.02.20
Теңир-Тоонун (Тянь-Шань) жаратылышынын секторлук өзгөчөлүктөрү жана алардын чарбадагы мааниси (частичные изменения) Матикеев Талантбек Курманалиевич доктора географических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
без научного консультанта 25.00.23
Кыргызстандагы коллективдештирүү жараянындагы саясий репрессиялар жана сүргүнгө айдалгандардын тагдыры (1930-1950-жж.) Арстанов Сабыркул Абдиманапович доктора исторических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор исторических наук, профессор Кененсариев Т. (07.00.02). 07.00.02
Современная внешняя миграция населения Кыргызстана, её факторы, тенденции и последствия Макыев Акылбек Төлөшович доктора экономических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор экономических наук, и.о. профессора Эргешбаев У.Ж. (08.00.05). 08.00.05
Өзгөчө козголгон айрым туундулуу дифференциалдык теңдемелердеги оптималдык башкаруу Токторбаев Айбек Мамадалиевич доктора физико-математических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор физико-математических наук, профессор Алымкулов К. (01.01.02). 01.01.02
Комплекстик областтарда сингулярдык дүүлүккөн дифференциалдык теңдемелердин чечимдеринин асимптотикалык ажыралмасы Тойгонбаева Айзат Куралбековна доктора физико-математических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор физико-математических наук, профессор Алыбаев К.С. (01.01.02). 01.01.02
Геометриялык мейкиндик фракталдардын түзүлүшү, касиеттери жана колдонулуштары Молдояров Уларбек Дүйшөбекович доктора физико-математических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор физико-математических наук, профессор Матиева Г. (01.01.04). 01.01.04
Педагогикалык багыттагы студенттердин креативдүүлүк компетенттүүлүгүн окуу процессинде калыптандыруунун илимий-педагогикалык негиздери Жутанова Гульмира Атанбековна доктора педагогических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор педагогических наук, профессор Калдыбаева А.Т. (13.00.01). 13.00.01
Тилдик үнөм жана арбындыктын теориялык маңызы Мамутов Мансур Тайлович доктора филологических наук Ошский государственный университет 24.04.2019
доктор филологических наук, профессор Зулпукаров К.З. (10.02.20). 10.02.19
Вопросы развития конкурентоспособности интегрированных секторов экономики (на примере сельского хозяйства и пищевой промышленности Ошской области) (частичные изменения) Раимбердиев Бектур Султанбаевич Кандидата экономических наук ЮО НАН КР 21.02.2020
Д.э.н., проф. Кантороева Г.К. (Ташкулова Г.К. – до 13,06,2019 г., свидетельство о перемене фамилии, KGZ06 0034784 от 13,06,2019 г.) (08,00,05) вместо д.э.н., профессора Купуева П.К.- в связи с его смертью. 08.00.05
Оптимизация диагностики и сравнительная оценка эффективности методов лечения идиопатической тромбоцитопенической пурпуры в Кыргызской Республике Эсенгелди кызы Айжамал (аспирант) кандидата медицинских наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.м.н., профессор Маматов С.М. 14.01.21
Оптимизация методов прогнозирования преждевременных родов в южных регионах Кыргызской Республики Зыятова Нурайым Зыятовна (аспирант) кандидата медицинских наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.м.н., профессор Аскеров А.А. 14.01.01
Численное моделирование струйных турбулентных течений Абдимуталипова Зейнура Каныбековна (аспирант) Кандидата физико-математических наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.ф.-м.н., профессор Курбаналиев А.Ы. 01.02.05
Клинико-эпидемиологические особенности когнитивных и вегетативных нарушений у больных с посттравматической эпилепсией в городе Ош Эралиева Эльнура Каримовна (аспирант) кандидата медицинских наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.м.н., профессор Кулов Б.Б. 14.01.11
Совершенствование лекарственного обеспечения организаций здравоохранения вторичного уровня, педиатрического профиля в Кыргызской Республике Субанова Малика Орозалиевна (аспирант) Кандидата фармацевти-ческих наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.м.н., профессор Тилекеева У.М. 14.04.03 – организация фармацевтического дела
Исследование ионно-дифузионной кинетики распада радиационных наноструктурных дефектов в ЩГК Орозбаева Айнагүл Асланбековна (аспирант) Кандидата физико-математических наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.ф.-м.н., профессор Арапов Б. 01.04.07
Оценка эффективности и оптимизация практики использования антибактериальных препаратов в абдоминальной хирургии (на примере многопрофильного стационара) Невреев Акжол Атабекович (аспирант) Кандидата медицинских наук Ошский государственный университет 22.05.2017
д.м.н., и.о. профессора Туйбаев З.А. 14.01.17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 518 519