Ф.И.О.ТУРДАКУНОВА АНАРХАН СЕЙДИЛДАЕВНА
Диссертационный совет13.00.02
ТемаМАТЕМАТИКА ПРОФИЛИНДЕГИ БАКАЛАВРЛАРДЫ АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРКЫЛУУ ДАЯРДООНУН МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2018-04-24 10:43:16

МАЗМУНУ
КИРИШҮҮ…………………………………………………………………………………………….4
I ГЛАВА. МАТЕМАТИКА ПРОФИЛИНДЕГИ БОЛОЧОК
БАКАЛАВРЛАРДЫ АРАЛЫКТАН ОКУТУУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ
АРКЫЛУУ ДАЯРДООНУН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ
1.1.Болочок бакалаврларды даярдоодо аралыктан билим берүүнүн
зарылчылыгы, орду жана учурдагы абалы…………………………………………..10
1.2.Математика профилиндеги болочок бакалаврларды аралыктан
билим берүү технологиясы аркылуу даярдоонун өзгөчөлүгү жана
проблемалары………………………………………………………………………………………27
1.3.Маалыматтык-технологияны пайдалануу менен аралыктан
билим берүүнүн педагогикалык шарттары……………………………………………..48
Биринчи глава боюнча жыйынтык..……………………………..……………………61
II ГЛАВА. АРАЛЫКТАН ОКУТУУНУН ТЕХНОЛОГИЯСЫ АРКЫЛУУ МАТЕМАТИКА ПРОФИЛИНДЕГИ БАКАЛАВРЛАРДЫ ДАЯРДООНУН МЕТОДИКАЛЫК НЕГИЗДЕРИ
2.1.Аралыктан окутуунун технологиясы аркылуу математика профилиндеги бакалаврларды даярдоонун педагогикалык модели …………………….63
2.2.Математика профилиндеги бакалаврларды аралыктан окутуу
аркылуу даярдоонун методикасы ………………………………………………………….70
2.3.Математика профилиндеги болочок бакалаврларды аралыктан
даярдоонун педагогикалык моделин ишке ашыруунун технологиясы……….86
Экинчи глава боюнча жыйынтык………..……………..…..………………………118
III. ГЛАВА. ПЕДАГОГИКАЛЫК ЭКСПЕРИМЕНТТИ УЮШТУРУУ
ЖАНА АНЫН ЖЫЙЫНТЫКТАРЫН ТАЛДОО
3.1.Педагогикалык экспериментти уюштуруу ………..………..…….120
3.2. Эксперименттин жыйынтыгы жана методикалык сунуштар…………124
Үчүнчү глава боюнча жыйынтык………………………………………………………135
КОРУТУНДУ…………………………………………………………………………………….137
КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ…………………………..139