Ф.И.О.Орозбаева Айнура Камиловна
Диссертационный совет12.00.02
ТемаКЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДАГЫ ЖЕРГИЛИКТҮҮ ӨЗ АЛДЫНЧА БАШКАРУУ ОРГАНДАРЫНЫН ИШМЕРДҮҮЛҮГҮНДӨГҮ МЫЙЗАМДУУЛУКТУН КАМСЫЗДАЛЫШЫ
Ученый степеньюридика илимдеринин кандидаты
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2018-04-24 11:03:02

МАЗМУНУ
Киришүү 3
1-бап Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүндөгү
мыйзамдуулуктун теориялык-укуктук негиздери 12
1.1 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарындагы
ишмердүүлүктүн теориялык-укуктук негиздери 12
1.2 Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын
ишмердүүлүгүндөгү мыйзамдуулуктун теориялык-укуктук
негиздери
30
2-бап Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүндөгү
мыйзамдуулукту камсыздоонун механизмдери 50
2.1 Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарындагы мыйзамдуулукту камсыздоонун негизги
институционалдык-укуктук механизмдери 50
2.2 Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарынын ишмердүүлүгүндөгү мыйзамдуулукту
камсыздоонун кепилдиктери
72
3-бап Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча
башкаруу органдарынын ишмердүүлүгүндөгү
мыйзамдуулукту камсыздоону өнүктүрүүнүн приоритеттүү
багыттары
104
3.1 Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарындагы ишмердүүлүктө мыйзамдуулуктун
бузулушунун негизги көйгөйлөрү
104
3.2 Кыргыз Республикасындагы жергиликтүү өз алдынча башкаруу
органдарындагы ишмердүүлүктө мыйзамдуулукту камсыздоону
118
2
жакшыртуунун укуктук жана практикалык жолдору
Тыянактар жана практикалык сунуштамалар 140
Колдонулган адабияттын тизмеси 144