Ф.И.О.КАРАЗАКОВА ЗУВАЙДА ЖАМИЛОВНА
Диссертационный совет13.00.02
ТемаЖОЖдордо кыргыз тилин экинчи тил катары окутууда студенттердин коммуникативдик компетенцияларын өнүктүрүүдө текст менен иштөөнүн методикасы
Ученый степеньПедагогика илимдеринин кандидаты
Научный руководитель
Ученый степень руководителя
Учредители
Дата2018-04-24 11:09:37

МАЗМУНУ
КИРИШҮҮ
Изилдөө тууралуу жалпы маалымат ………………………………… 3
I БАП. КОММУНИКАТИВДИК КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТҮ
ӨНҮКТҮРҮҮДӨ ТЕКСТ МЕНЕН ИШТӨӨНҮН ЖАЛПЫ МАСЕЛЕЛЕРИ
1.1. «Компетенттүүлүк» жана «коммуникативдик компетенттүүлүк» жөнүндө
жалпы маалымат………………………………………………………………………………… 9
1.2. Тексттин лингвистикалык жактан изилдениши…………………………………….20
1.3. Тексттин методикалык жактан иштелиши…………………………………………. 32
1-бап боюнча корутунду…………………………………………………………………….44
II БАП. СТУДЕНТТЕРДИН КОММУНИКАТИВДИК
КОМПЕТЕНТТҮҮЛҮКТӨРҮН ӨРКҮНДӨТҮҮДӨ ТЕКСТТИ
КОЛДОНУУНУН МЕТОДИКАСЫ
2.1. Текст коммуникативдик компетенттүүлүктү өнүктүрүүнүн негизги
каражаты катары…………………………………………………………………………………………..45
2.2. Текст аркылуу студенттердин баарлашуусун өркүндөтүүнүн ык-жолдору,
формалары……………………………………………………………………………………………………64
2.3. Студенттерди текст талдоого жана текст түзүүгө үйрөтүүнүн
ыкмалары……………………………………………………………………………………………………102
2-бап боюнча корутунду……………………………………………………………………155
III БАП. Педагогикалык эксперименттик иштердин жүрүшү жана
жыйынтыктары……………………………………………………………………………………….156
3-бап боюнча корутунду……………………………………………………………………………177
ЖАЛПЫ КОРУТУНДУ ЖАНА ПРАКТИКАЛЫК СУНУШТАР…………178
ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР……………………………………………………..181
ТИРКЕМЕ……………………………………………………………………………………………….194