Ф.И.О.Давлатов Фирдавс Сафаралиевич
ТемаРОГУН СУУ САКТАГЫЧЫНЫН СУУ КАПТОО ЗОНАСЫНДАГЫ УЧУРДАГЫ ИНЖЕНЕРДИК-ГЕОЛОГИЯЛЫК ПРОЦЕССТЕР ЖАНА КӨРҮНҮШТӨР (ТАЖИКИСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ)
Ссылка на автореферат Скачать автореферат
Диссертационный совет25.00.08
Содержание

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН УЛУТТУК ИЛИМДЕР АКАДЕМИЯСЫ

Суу маселелери жана гидроэнергетика институту

 

Д 25.17.544 Мамлекеттер аралык диссертациялык кеңеши

 

Кол жазма укугунда
УДК: 551.49+624.131.1 (078.8)

Адистиги:
25.00.08 – Инженердик геология, кыртыш таануу, тоң таануу

Геологиялык-минералогиялык илимдердин кандидаты
илимий даражасын изденүүгө диссертациянын

авторефераты

Бишкек — 2017


Иш Тажикистан улуттук университетинин геология факультетинин гидрогеология жана инженердик геология кафедрасында аткарылды

Илимий жетекчиси:

геология-минералогиялык илимдердин доктору,
Саидов Мирзо Сибгатуллович

Расмий оппоненттер:

Кыргыз-Манас Эл-аралык университетинин, экологиялык инженерия кафедрасынын, техника илимий доктору, профессор,
Кожобаев Канатбек Асекович
МГУ М.В. Ломоносов атындагы Душанбе ш. Геология филиалынын, лаборатория башчысы, геология-минералогиялык илимдердин кандидаты, доцент
Салихов Фарид Салохиддинович

Жетектөөчү  мекеме:

Республика Тажикистан Улуттук Акдемиянын Геология, жер титирөөгө туруктуу курурулуш жана сейсмология институтунун Душанбе ш.Жактоо Кыргыз Республикасынын УИА суу маселелери, гидроэнергетика жана геоэкология институтунун, Тажикистан Республикасынын Илимий Академия Суу маселелери, гидроэнергетика жана экология институтунун жана Тажик улуттук университетинин алдындагы Д.25.17.544 мамлекеттер аралык диссертациялык кеңешинин жыйынында 06 марта 2017 ж. саат .12.00. он-лайн режиминде төмөндөгү дарек боюнча жакталат: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 533. E-mail: iwp@istc.kg; телефон: (+996312) 323728; факс (+996312) 323739; 734042, Дүйшөнбү ш., академик Раджабов просп., 10. E-mail:  ttu@ttu.tajik.net; телефон:  +992 (372) 21-35-11

Дисертация жана автореферат менен КР УИА Суу маселелери, гидроэнергетика жана геоэкология институтунун төмөндөгү дарек боюнча жайгашкан китепканасынан таанышууга болот: 720033, Бишкек ш., Фрунзе көч., 533. E-mail: iwp@ istc.kg.

Автореферат 06 февралда 2017-жылы таратылды.

Д.25.17.544 Мамлекеттер аралык диссертациялык

Кеңештин окумуштуу катчысы физика-математика

илимдеринин кандидаты                                                                          Тузова Т.В.